Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 37104

Công tác thanh kiểm tra

Đề cương báo cáo về kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư Quý, 6 tháng, 9 tháng, Năm 201…

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công...

Xem chi tiết

Đề cương Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Mẫu báo cáo số 02: kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ

Xem chi tiết

Đề cương Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Mẫu báo cáo số 03: kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ

Xem chi tiết