Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 39261

Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 6592/ QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Kế hoạch số 304/KH-SVHTT ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao về thực...

Xem chi tiết

Thông báo về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 18 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, gia đình, mỹ thuật, nhiếp ảnh tại Sở Văn hóa và Thể thao

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Căn cứ Công văn số 6343/SVHTT-CCHC ngày 17 tháng 19 năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao về tình hình thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về dịch vụ công trực...

Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11" tại Sở Văn hóa và Thể thao năm 2017

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, Kế hoạch số 28 /KH-HĐPH ngày 11 tháng 8 năm...

Xem chi tiết

Văn bản số 5595/SVHTT-PC ngày 15/9/2017 về việc hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao

Văn bản số 5595/SVHTT-PC ngày 15/9/2017 về việc hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai việc tổ chức xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần 9 - năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch triển khai việc tổ chức xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần 9 - năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017

Xem chi tiết

Văn bản số 875/SVHTT-VP ngày 06/3/2017 về thực hiện thông tin tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Sở Văn hóa và Thể thao ban hành văn bản số 875/SVHTT-VP ngày 06/3/2017 về thực hiện thông tin tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Xem chi tiết

Văn bản số 644/SVHTT-VP về bổ sung khẩu hiện tuyên truyền năm 2017

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố đã có văn bản về việc bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền trong năm 2017

Xem chi tiết

Kế hoạch số 650/KH-SVHTT-PC về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 tại Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM

Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực văn hóa và thể thao

Xem chi tiết

Chương trình hành động Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2017

Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Chương trình hành động Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Xem chi tiết