Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 260343
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh Văn hóa cơ sở
2 Thủ tục thăng hạng chức năng nghề nghiệp Viên chức
3 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức Viên chức
4 Thủ tục xét tuyển viên chức Viên chức
5 Thủ tục thi tuyển viên chức Viên chức
6 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Công chức
7 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa cơ sở
8 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa cơ sở
9 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Văn hóa cơ sở
10 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Thư viện