Văn hóa cơ sở

Về việc phát động Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật phòng chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

18/03/2020 08:57

     Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 17 tháng 3 năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Công văn số 1491/SVHTT-XDNSVHGĐ về việc phát động Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật phòng chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh, theo đó:

     - Các đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao: Triển khai phát động Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật phòng chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá tại cơ quan Sở. Đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đăng ký tham gia cuộc thi (yêu cầu mỗi phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, đơn vị sự nghiệp có ít nhất 1 bài dự thi).

     - Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật phòng chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

     - Bài viết dự thi gửi về Sở Văn hóa và Thể thao (qua Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình) để tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

     Thể lệ và câu hỏi cuộc thi của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 5467129