Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 40296

Cải cách hành chính

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và người dân quý IV năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Ngày 18 tháng 12 năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Báo cáo số 6189/BC-SVHTT về kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và người dân quý IV năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao.

Xem chi tiết

Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Ngày 09 tháng 10 năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Báo cáo số 4317/BC-SVHTT về tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công...

Xem chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và người dân quý III năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Ngày 16 tháng 9 năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Báo cáo số 3677/BC-SVHTT về kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và người dân quý III năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao.

Xem chi tiết

Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28 tháng 8 năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch số 3356/KH-SVHTT về chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ...

Xem chi tiết

Về việc triển khai Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ngày 22 tháng 7 năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Công văn số 2718/SVHTT-VP về việc triển khai Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Xem chi tiết

Kế hoạch nâng cao kết quả thực hiện các tiêu chí đạt thấp so với bình quân cả nước trong 03 bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Báo cáo số 2264/KH-SVHTT về nâng cao kết quả thực hiện các tiêu chí đạt thấp so với bình quân cả nước trong 03 bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao.

Xem chi tiết

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố

Xem chi tiết

Thông báo về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 35 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thể thao, di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, văn hóa cơ sở, gia đình, mỹ thuật, nhiếp ảnh, xuất nhập khẩu văn hóa phẩm tại Sở Văn hóa và Thể thao

Thông báo về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 35 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thể thao, di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, văn hóa cơ sở, gia đình, mỹ thuật, nhiếp ảnh, xuất nhập khẩu văn hóa phẩm tại Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Về việc triển khai các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính của Thành phố và nội dung đăng ký thi đua cải cách hành chính năm 2019 của Sở

Về việc triển khai các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính của Thành phố và nội dung đăng ký thi đua cải cách hành chính năm 2019 của Sở.

Xem chi tiết

Kế hoạch rà soát, đánh giá, công bố, công khai thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Kế hoạch rà soát, đánh giá, công bố, công khai thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

Xem chi tiết